පූකුඩුකන්නා

පූකුඩුකන්නා සහ කිඹුලා ඇලේ ගුණාගේ සමීපතමයෙකු STF දැලේ

සංවිධානාත්මක අපරාධ හා මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම් සඳහා සම්බන්ධ පූකුඩුකන්නා සහ කිඹුලා ඇලේ යන පුද්ගලයින් සමඟ සම්බන්ධතා පවත්වා ඇති පුද්ගලයකු මත්ද්‍රව්‍ය සමග අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. වැල්ලවත්ත පොලිස් වසමේ අංක 135/ඒ, ක්‍රවුන් විලා, වැල්ලවත්ත, නිවාස... Read more »