පාස්කු ප්‍රහාරයෙන් පසු සැකකරුවන්ව කොටුකර රටේ ආරක්ෂාව තහවුරු කළේ මම..! රනිල් කට අරියි

පාස්කු ප්‍රහාරයට පසුව රටේ ආරක්ෂාව තහවුරු කළේ මම..! මෛත්‍රි හිටියේ පිටරට..! රනිල් කට අරියි..!

Ad Widget

Recommended For You

About the Author: Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *