ඔක්සිජන් කන්නද? රාජ්‍ය ඇමති සනත් නිශාන්තට ‘ලංකාභිමානී, ගෞරව’ සම්මානයක්..!

ග්‍රාමීය හා ප්‍රාදේශීය පානීය සම්පාදන ව්‍යාපෘති සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය සනත් නිශාන්ත පෙරේරා මහතාට ‘ලංකාභිමානී, ජාතිකාභිමානී, දේශපාලන විද්‍යා දර්ශන ශිරෝමනී ගෞරව සම්මානය පිරිනමා ඇත.

Ad Widget

Recommended For You

About the Author: Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *